CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI BẦU CỬ

Ngày 23/5 năm 2021; nước ta sẽ diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến việc phát huy dân chủ của người dân đó là ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Người dân thực hiện nghĩa vụ đi bầu để thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân được xác định tại hai cương lĩnh đại hội lần thứ VII và XI của Đảng. Từ khi ra đời, Đảng luôn xác định “dân là gốc mọi hoạt động của Đảng phải được dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh đảm bảo quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân theo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp năm 2013 về thực hiện hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, triển khai hiệu quả phương châm, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vai trò của người dân tiếp tục được khẳng định, để cao trong chiến lược phát triển đất nước, quá trình đóng góp, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân. Để được thụ hưởng tương xứng với sự đóng góp, phát huy dân chủ. Ngày 23/5/2021 là ngày người dân cầm lá phiếu thể hiện ý chí nguyện vọng của mình đóng góp xây dựng Đảng, đất nước, tích cực tham gia đi bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đi ngược lại với công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của cả hệ thống chính trị và người dân, một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam, mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa trong và ngoài nước đã thông qua không gian mạng xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử. Chúng cho rằng bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ, Đảng cộng sản độc diễn, bầu cử chỉ là vở kịch đã dựng sẵn do Đảng sắp đặt để đánh bóng kịch bản, không có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng cử dân bầu …Đảng chỉ đạo cơ cấu, tỷ lệ trước khi bầu nên không có một Quốc hội đại diện cho Nhân dân”; chúng quy kết cuộc bầu cử do Đảng cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng pháp luật.

Với nhiều thủ đoạn kích động người dân phá hoại bầu cử như: không đi bầu cử hoặc đi bầu nhưng dùng những thủ đoạn không tuân theo hướng dẫn quy tắc bỏ phiếu như tự bỏ phiếu không theo mẫu quy định, gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc ghi thêm những nội dung khác vào phiếu bầu…

Hiến pháp năm 2013 khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, như vậy đương nhiên Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử để xây dựng chính quyền nhân dân và sự lãnh đạo ấy giúp quá trình bầu cử theo đúng Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu.

Về thực tiễn chứng minh, từ khi Đảng ra đời cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thành công và thắng lợi tất cả các sự kiện trong đó có công tác tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Khóa 1 tháng 01/1946 để bầu ra chính quyền đủ đức, tài lãnh đạo cách mạng thắng lợi qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất kịp thời ban hành pháp luật để điều hành, lãnh đạo đất nước trong từng giai đoạn đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu rực rỡ với vị thế như ngày nay.

Việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là chân lý nhất quán để đảm bảo sự thống nhất trong công tác bầu cử nhằm định hướng lựa chọn người tài, đức để giới thiệu người dân bầu ra những đại biểu tiêu biểu, ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đề bạc với Quốc hội, HĐND các cấp kịp thời ban hành chính sách, điều chỉnh bổ sung quy định pháp luật lãnh đạo điều hành đất nước vì quyền lợi thụ hưởng của Nhân dân.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với bầu cử còn đảm bảo đại biểu được bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần, giai tầng, tạo nguồn lực chất lượng đóng góp cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật lãnh đạo điều hành đất nước theo định hướng XHCN, phát huy dân chủ cơ sở nhằm tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong đó lấy vai trò vị trí của người dân, quyền thụ hưởng của người dân là trung tâm.

Ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân, người dân có trách nhiệm với quyền thụ hưởng của mình, tích cực tham gia đi bầu, luôn nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn luận điệu kích động, xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, những thành phần cố tình phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *